Za­ję­cia w na­szej Szko­le Ro­dze­nia ma­ją na celu przy­go­to­wa­nie Was do ak­tyw­ne­go, świa­do­me­go i spraw­ne­go po­ro­du. Aby był źró­dłem ra­do­ści i sa­tys­fak­cji. Po­przez wy­kła­dy, dys­ku­sje prze­ka­że­my rze­tel­ną wie­dzę o cią­ży i po­ro­dzie. Po­dzie­li­my się na­szym do­świad­cze­niem oso­bi­stym i za­wo­do­wym. W szko­le ro­dze­nia zdo­bę­dzie­cie wie­dzę, prak­tycz­ne umie­jęt­no­ści do­ty­czą­ce cią­ży, po­ro­du, po­ło­gu oraz pie­lę­gna­cji i ży­wie­nia no­wo­rod­ka. Pro­gram obej­mu­je tak­że ćwi­cze­nia ogól­no­ro­zwo­jo­we, re­lak­sa­cyj­ne, ma­saż, na­ukę od­dy­cha­nia i par­cia­.

Pragniemy też dać Wam poczucie pewności, że jesteście wspaniałymi rodzicami. Pragniemy opowiedzieć o pierwszych chwilach Waszego dziecka, pokazać, jak nabrać wprawy w pielęgnowaniu maleństwa, zachęcić do karmienia piersią i pomóc w pokonywaniu przeciwności.

Chcemy oswoić Was z tym, co jeszcze dla Was nieznane a kryje w sobie piękno i radość rodzicielstwa.

Położna jest dla rodzącej kobiety przewodnikiem, może pomóc pomyślnie przejść przez czas przygotowań do porodu, jak i sam poród.

Poród jest jednym z najważniejszych momentów w życiu kobiety. To czas ogromnego wysiłku, ale też ogromnej radości.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną położną.

Spotkacie się Państwo z naszą Panią położna przez siedem sobót
(sześć spotkań w Centrum Odnowy Biologicznej a jedno w oławskim szpitalu).

Zapraszamy wszystkie Panie od 26 tygodnia ciąży wraz z Partnerami,
zajęcia odbywać się będą w każdą sobotę o godzinie 14.00
Serdecznie zapraszamy

 

SZKOŁA RODZENIA
Jednorazowe wejście (para) 44 zł
Karnet 7 wejść 260 zł

 

szkola1 szkola5szkola2