photo 1427088625471 da8a7193afd3Mamy przyjemność za­pro­po­no­wać Pań­stwu in­ną ja­kość wy­po­czyn­ku. Jest to Cen­trum Od­no­wy Bio­lo­gicz­nej ,,Wel­l­ness” w Oła­wie. Miej­sce nowe, ele­ganc­kie, przy­ja­zne dla oto­cze­nia i za­chę­ca­ją­ce nie tyl­ko wy­glą­dem. W wy­ni­ku po­łą­cze­nia pa­sji z cięż­ką pra­cą wie­lu lu­dzi, do­szli­śmy do efek­tu za­ska­ku­ją­ce­go dla nas — Wła­ści­cie­li, dla na­szych Przy­ja­ciół, dla po­zo­sta­łych miesz­kań­ców Oła­wy, ale nie tyl­ko. Od­wie­dza­ją­cy nas Klien­ci z róż­nych re­jo­nów kra­ju z uzna­niem po­dzi­wia­ją przy­jem­ne dla oka wnę­trza, no­wo­cze­sny sprzęt, du­żą ilość po­wierzch­ni do ćwi­czeń, ale przede wszyst­kim fa­cho­wą ob­słu­gę i pe­łen za­kres usług. Nie ma moż­li­wo­ści, że­by chęt­ny klient nie zna­lazł u nas cze­goś dla sie­bie.

O­fer­ta jest do­sto­so­wa­na do każ­dej ka­te­go­rii wie­ko­wej i sta­nu zdro­wia. Nasi klien­ci to nie tyl­ko ak­tyw­ni mło­dzi lu­dzie to tak­że ko­bie­ty w cią­ży, eme­ry­ci oraz oso­by z róż­ny­mi scho­rze­nia­mi. Prze­by­wa­jąc u nas od 9 do 21, klienci e­la­stycz­nie do­pa­so­wu­ją go­dzi­ny po­by­tu do swo­ich obo­wiąz­ków. Mamy już sta­łych klien­tów, za­in­te­re­so­wa­nych ma­sa­żem, sau­ną, wy­myśl­ny­mi for­ma­mi ak­tyw­no­ści ru­cho­wej.

Moż­na za­się­gnąć opi­nii fa­chow­ca masażysty, dietetyka, skorzystać z szeregu usług odchudzających, wypocząć w saunie czy opalić się w solarium. Nasza profesjonalna sala fitness pozwoli na udział w różnorodnych zajęciach aktywności ruchowej.. Du­żo cza­su za­ję­ło­by opi­sa­nie wszel­kich ga­łę­zi na­szej dzia­łal­no­ści, ale le­piej do nas zaj­rzeć. Za­rów­no na stro­nie www.wel­l­nes­s-o­la­wa­.pl  jak i pod­czas roz­mo­wy te­le­fo­nicz­nej, mo­gą Pań­stwo do­wie­dzieć się wszyst­kie­go o na­szej dzia­łal­no­ści.

O­fe­ru­je­my bar­dzo ko­rzyst­ne ceny, któ­re w ze­tknię­ciu z no­wo­cze­sno­ścią świad­czo­nych usług mo­gą kon­ku­ro­wać z każ­dym klubem w re­gio­nie a mo­że i w kra­ju. Ela­stycz­nie do­pa­so­wu­je­my ofer­tę dla klien­ta, pra­cu­jąc z ma­ły­mi ro­dzin­ny­mi fir­ma­mi, jak i z du­ży­mi za­kła­da­mi pra­cy o roz­bu­do­wa­nej struk­tu­rze za­trud­nie­nia i pa­kie­cie świad­czeń so­cjal­nych.

Oferta naszej firmy to:

 • zajęcia na sali fitness
 • zajęcia grupowe na siłowni
 • sauna fińska i infrared
 • masaże
 • porady dietetyka
 • solarium
 • body space
 • szkoła rodzenia
 • taniec dla nowożeńców
 • imprezy urodzinowe dla dzieci
 • wypożyczalnia strojów karnawałowych

Istnieje możliwość rezerwacji całego klubu na potrzeby Państwa firmy. Wszyscy nasi pracownicy służą pomocą. W kwestii doprecyzowania szczegółów pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zapoznaj się z regulaminem! PDF download icon