IMG 0372Zapraszamy wszystkie pary, które wstępują w związek małżeński.

Przed Wami je­den z naj­waż­niej­szych dni w Wa­szym ży­ciu?

Za­czy­na­cie się za­sta­na­wiać czy po­ra­dzi­cie so­bie na par­kie­cie, kie­dy za­brzmią pierw­sze dźwię­ki?

 

Chcie­li­by­ście wcze­śniej pod okiem in­struk­to­ra przy­go­to­wać Wasz Pierw­szy Ta­niec lub na­uczyć się pod­sta­wo­wych kro­ków, któ­re bę­dą przy­dat­ne pod­czas Wa­sze­go we­se­la – Za­pra­sza­my!

W ofer­cie dla Was mamy cykl spo­tkań, gdzie to Wy de­cy­du­je­cie ja­kie­go tań­ca, bądź tań­ców chce­cie się na­uczyć i ile cza­su po­trze­bu­je­cie do na­uki. Wy­star­czy za­dzwo­nić i umó­wić się na do­god­ny dla Was ter­min, a w sali z lu­stra­mi, wy­na­ję­tej tyl­ko dla Was, cze­kać już bę­dzie in­struk­tor.

Oferta skierowana jest zarówno do pojedynczych par jak i zorganizowanych grup.
Taniec dla nowożeńców

Taniec dla nowożeńców​

TANIEC DLA NOWOŻEŃCÓW
Jednorazowe wejście (para) 70 zł
Karnet 10 wejść 600 zł